regulamin

Regulamin Spotlight Music Festival 

I Informacje ogólne 

 1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów. 
 2. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Następuje wymiana biletu na opaskę, ważną cały Festiwal. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy. 
 3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych. 
 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów, jedzenia z wyjątkiem drobnych przekąsek (np. batoniki itp.) z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim, jak również alkoholi,. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju. 
 5. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony. 
 6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu. 
 7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie. 
 8. Obowiązuje zakaz profesjonalnego filmowania (filmy zawierające całość utworów) przebiegu koncertu. 
 9. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: festival@spotlightgroup.pl. 
 10. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo. 
 11. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika. 

II Uczestnictwo w Imprezie 

 1. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia. 
 2. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. 
 3. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. 
 4. Dzieci do lat 6. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. W przypadku Imprez z miejscami siedzącymi warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. 
 5. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki. 
 6. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym uczestnikom wydarzenia. 
 7. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora. 
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 9. Organizator ani Obiekt, w którym odbywa się Impreza nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Imprezy oraz za rzeczy pozostawione w odzieży lub innych przedmiotach pozostawionych na ogólnodostępnych wieszakach, a także w innych miejscach na terenie Imprezy.
 10. Uczestnicy Imprezy wchodzą na teren Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizatorzy ani Obiekt nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 11. Odpowiedzialność Organizatorów przy realizacji wydarzenia jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy osób trzecich lub z powodu rażącego niedostosowania się do regulaminu bądź obowiązujących przepisów.
 12. Osoby przebywające na terenie Obiektu ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 13. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
 14. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków mogącego spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych mogących spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy Uczestnik oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe występowanie intensywnego, chwilowego natężenia fal akustycznych w trakcie występów, Organizator zaleca Uczestnikom wydarzenia użycie specjalistycznych ochronników słuchu, zwłaszcza w przypadku dzieci.
 15. Na terenie Imprezy napoje serwowane będą w wielorazowych kubkach, które będą wydawane za kaucją zwrotną 10 zł płatną gotówką. Uszkodzenie bądź zgubienie kubka unieważnia zwrócenie kaucji. Szczegółowe informację znajdują się w „Regulaminie pobierania i zwrotu kaucji za kubek wielokrotnego użytku”.

III Bilety 

Decydując się na zakup pamiętaj, że kupujesz bilet na festiwal, na który składa się wiele koncertów. Nie kupujesz biletu na konkretnego wykonawcę. 

 1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie. 
 3. W przypadku imprez kilkudniowych, zarówno bilety jednodniowe, jak i karnety kilkudniowe podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu. 
 4. Niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy nie podlegają reklamacją. 
 5. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym. 
 6. W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu. 
 7. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania lub zmiany daty Imprezy.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw). 
 10. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów. 

IV Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Spotlight Group Sp. z o.o.

REGULAMIN POBIERANIA I ZWROTU KAUCJI ZA KUBEK WIELOKROTNEGO UŻYTKU PODCZAS SPOTLIGHT MUSIC FESTIVAL

 1. Regulamin dotyczy udostępnienia kubków wielorazowych

 2. Określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z kubków wielorazowych w celu zakupu piwa / napoi

 • Kubek wielorazowy – kubek wielorazowy zwrotny, wielokrotnego użytku . Ilość kubków wielorazowych dostępnych dla Konsumentów jest ograniczona do ilości zapasu przeznaczonego do wykorzystania podczas Imprezy.

 • Żeton – eko-token, wydawany jako poświadczenie dokonania opłaty kaucji za kubek

 • System rozliczeń – Kaucje pobierane są gotówką.

 • Punkt Zwrotu Kubków – w punkcie zakupu napoi.

 1. Kubek wielorazowy wraz z żetonem otrzymuje każdy Konsument, który opłacił kaucję o wartości 10 złotych za pośrednictwem systemu płatności obowiązującego na festiwalu.

 2. Przy zakupie każdego kolejnego piwa/drinka kubek podlega wymianie na czysty bez pobierania kaucji.

 3. Zwrot kaucji odbywa się w punkcie sprzedaży

 4. Zwrot kaucji odbywa się bezgotówkowo za pośrednictwem terminali płatniczych.

 5. Warunkiem zwrotu kaucji za kubek wielorazowy jest zwrot kubków wraz z żetonom bez

  uszkodzeń i zabrudzeń niewynikających z normalnego użycia zgodnie z przeznaczeniem.

 6. Kaucja jest zwracana, w przypadku, kiedy kubek wielorazowy nie jest uszkodzony w sposób określony w obrazkowej instrukcji zwrotu (zdjęcie poniżej), umieszczonej w każdym punkcie

  obsługi kubków.

 7. Instrukcja ta wymienia sześć uzasadnionych przypadków, kiedy osoba wyznaczona do

  odbioru kubka wielorazowego może odmówić jego przyjęcia.

  Dzieje się tak, kiedy kubek wielorazowy:

  1.  jest rozbity (pęknięty),

  2. przypalony papierosem lub ogniem zapalniczki, zapałek innych środków służących do podpalania,

  3. jest zabrudzony od błota, gumy do żucia lub innej substancji niewiadomego pochodzenia,

  4. jest oklejony naklejką lub znajduje się na nim klej po naklejce,

  5. posiada widoczne zarysowania,

  6. został trwale pomalowany (popisany) długopisem lub mazakiem lub innym środkiem służącym do malowania lub pisania.

 8. Przyjmuje się, iż brak zwrotu kubka – zakaucjonowanego podczas festiwalu do godziny 17.00 ostatniego dnia festiwalu tj. po zakończeniu festiwalu w dniu 17.03.2024 oznacza jego zakup.

 9. Wysokość kaucji ustala się w kwocie 10 zł za 1 szt. kubka wielorazowego w przypadku nie zwrócenia kubka wielorazowego stanowi ona również cenę sprzedaży brutto kubka wielorazowego.

 10. Regulamin ten jest dostępny całodobowo, siedem dni w tygodniu w witrynie internetowej https://www.spotlightmusicfest.pl/, podczas festiwalu w punktach zakupu napoi

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2024 roku do dnia zakończenia festiwalu.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, które wchodzą z dniem ich publikacji.

 3. Reklamacje:

  a) Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres mailowy: festival@spotlightgroup.pl

b) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

c) Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

d) Administratorem danych osobowych jest Spotlight Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

e) Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.